Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nás v roce 2018 podpořili a podporují i nadále. Všem, kterým není naše práce a především klienti, lhostejní. Těm, kteří nám věnují své finanční prostředky nebo jednu z nejcennějších komodit a to svůj čas. Všechny formy spolupráce jsou cenné a děkuji za sebe, za klienty i za zaměstnance Alzheimercentra Filipov. Poděkování patří Mgr. Ivě Burešové, Monice Brebisové, fyzioterapeutce Mgr. Olze Myslivečkové, Mgr. Zdeňku Lickovi, panu faráři Mgr. Bohuslavu Staříkovi, canisterapeutce Ing. Zdeňce Nezmeškalové, fenkám Amy a Star, panu Miroslavu Havránkovi, který pravidelně hraje našim klientům jejich oblíbené písně klientům na harmoniku. Velký dík, za vše co pro naše klienty dělá, patří panu Alexandru Štěpanovskému, který je nedílnou součástí našeho týmu. Za zpestření dní všedních i svátečních děkujeme Základní škole Čáslav p.o. (z Husovy ulice), paní ředitelce Mgr., Bc. Marice Jelínkové a Základní umělecké škole Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi. Za finanční podporu děkujeme: Ing. Věře Pázlerové, pí Miluši Blechové a firmám LOGIO s.r.o. p. Martinu Kmentovi a PLAS s.r.o. pí Aleně Plasové. Za zakoupení dataprojektoru na terapie pro naše klienty firmě RSM Tacoma a.s.. Za Alzheimercentru Filipov z.ú. Jana Střihavková, ředitelka

  • Sdílejte tuto novinku!