Alzheimerova choroba je nejvýznamnějším zástupcem skupiny degenerativních onemocnění mozku s typickými klinickými příznaky, které zahrnujeme pod jednotný název demence. Alzheimerova choroba je příčinou demence v 50-60 % případů. Zbylé případy lze rozdělit mezi demence z jiných příčin, jako jsou např. cévní postižení mozku – vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky, frontotemporální demence, poúrazová demence při normotenzním hydrocefalu, demence u onemocnění šílených krav - Creutzfeld - Jacobova nemoc, demence při Parkinsonské nemoci, sekundární demence mohou být klinickým projevem jiných onemocnění např. depresí, poruch funkce štítné žlázy, diabetu …).

Klinické příznaky demencí jsou často připisovány stáří a pro laiky je velmi těžké rozpoznat nastupující první příznaky. Ve většině případů onemocnění začíná postupným zhoršování krátkodobé paměti, která začíná negativně zasahovat do běžného denního života nemocného člověka. Přidávají se problémy s prováděním denních úkonů, které člověk dříve dobře ovládal, problémy s vyjadřováním – zmenšuje se slovní zásoba, nemocný hledá dlouho správné slovo, začnou problémy s organizací denních činností, časová a místní dezorientace, zhoršuje se racionální úsudek, kolísání nálady, změny v chování, změny osobnosti – člověk je nedůvěřivý, podezíravý, někdy útočný, jindy zmatený a ustrašený, a to bez zjevné příčiny. Konečnou fází je kompletní deteriorace osobnosti.

Dopady demence do života postiženého člověka a jeho rodiny jsou závažné a zcela mění průběh prožívání dalších let nemocného i fungování celé jeho rodiny. Pokud onemocnění probíhá bez odborné pomoci, trvá období od prvních počátků nemoci do kompletní osobnostní deteriorace přibližně 10 let. V případě včasné diagnostiky onemocnění a časného zahájení léčby odpovídajícími medikamenty, je zhoršování onemocnění „pozastaveno“ na 6-10 let, než dojde k postupnému zhoršování. Vzhledem k tomu, že demence jsou ve většině případů onemocněními vyššího věku, je zachování stabilizovaných duševních a sociálních dovedností na dobu 10 let, kdy nemocný může být v domácím prostředí, velmi významné.

Časná diagnostika demencí je v ČR velmi podceňována, o čemž svědčí 20-30% stanovených diagnóz demence. Jen klienti se stanovenou diagnózou mohou být odborně léčeni.

Otázky a odpovědi

Nejčasnějším příznakem počínající demence je krátkodobá porucha paměti, kterou zaznamená většinou okolí nemocného, v méně případech sám nemocný. Již v tomto okamžiku je nezbytné, aby proběhla časná diagnostika, která odhalí, zda je nebo není porucha funkce mozku přítomná. Součástí časné diagnostiky je testování pomocí validovaných testů a velmi doporučujeme, aby tyto testy byly provedeny na odborném pracovišti se zkušeností s diagnostikou demence. Tzv. samotestování nepřináší žádnou validní informaci a navíc může potenciálního nemocného více stresovat, což není přínosné např. u klientů s depresí. Skupina Alzheimercentrum nabízí odborné testování časné diagnostiky demence ve třech pracovištích: Alzheimercentrum Jihlava, Písek a Zlín. Zde se vás ujmou proškolení pracovníci v odborném testování demencí a kognitivních poruch, podle vašich obtíží provedou vyšetření, v případě pozitivního výsledku vám poradí s dalším postupem a zodpoví vaše otázky. K vyšetření je nutné se objednat. Objednávky na vyšetření: Emailem - poradna@alzheimercentrum.cz anebo telefonicky +420 774 774 097. Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění.

Léčba demencí vychází z jejich příčiny. Klinické příznaky sekundárních demencí ve většině případů odezní se zaléčením základní onemocnění (deprese, diabetu, poruchy štítné žlázy atd.) Demence, jejichž podkladem jsou degenerativní změny mozkové tkáně, včetně Alzheimerovy nemoci, jsou ovlivnitelné medikamenty i nefarmakologickými postupy. Z medikamentů volně prodejných v lékárně má nejlepší klinické výsledky ginkgo biloba. Preparáty obsahující extrakt z ginkgo biloby mohou pozitivně ovlivnit velmi časná stádia Alheimerovy nemoci. Před započetím užívání je potřeba se poradit se svým lékařem s ohledem na možné lékové interakce se současně užívanými léky. Léčiva, která přímo ovlivňují funkci jednotlivých mozkových buněk, nazýváme kognitiva. Kognitiva jsou na lékařský předpis, jejich podávání je vázáno na závažnost postižení a provedení testování. Tato léčiva může předepsat psychiatr, neurolog a geriatr. Kognitiva podávána v prvním stádiu demence mohou udržet stabilizovaný stav duševních funkcí člověka po dobu až 10 let. Nefarmakologická léčba spočívá v neustálé, kontinuální a dlouhodobé stimulaci mozku např. cvičeními pro trénování paměti, trénování činností, v pozdějších stádiích vizuálními nebo čichovými stimuly. Součástí nefarmakologické léčby je zajištění důstojných životních podmínek, odpovídajícího jídelníčku a pitného režimu. Skupina Alzheimercenter nabízí svým klientům širokou škálu nefarmakologických terapeutických postupů při léčbě demencí, zejména však Alzheimerovy demence, a to od rehabilitace a ergoterapie, přes trénování paměti u počátečních forem demencí až po bazální stimulaci pozdních stádií demence. Celá tato léčba je odborně koordinována a individualizovaná pro konkrétního klienta, lékařské intervence jsou zajištěny psychiatrem v každém Alzheimercentru. Ve všech centrech probíhá denní monitoring potřeb klientů, na což navazují programy jejich plnění od jídelníčku, kontrolovaného nutričním specialistou až po běžné denní životní potřeby. V současné době je reálná naděje, že během několika let může být léčba Alzheimerovy demence více účinná prostřednictvím nových léků, které zařazujeme do skupiny biologických léčiv. Tato léčiva jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu (od 2009 – první publikace o účincích), nyní jsou již připravena k rozšíření do lékařské praxe. Klinický efekt podávání je ve srovnání s kognitivy „silnější“. Po podání se zmírňují klinické příznaky demence do několika hodin. Než budou tato léčiva na našem trhu a než budou stanovena kritéria pro jejich předepisování a podávání, je potřeba využít dosavadních diagnostických a léčebných postupů k udržení současného funkčního stavu již diagnostikovaného nebo potenciálního klienta.

V součtu tvoří faktory, které lze ovlivnit změnou životního stylu, asi 35 % rizika rozvoje demence. Zbylých 65 % jsou pravděpodobně faktory neovlivnitelné. Roli hraje například dědičnost.

• Zdravý životní styl • Léčba somatických onemocnění a duševních problémů • Celoživotní vzdělávání • Společenská aktivita • Navštívit odborné centrum pro diagnostiku demence při prvních příznacích onemocnění

Alzheimerova choroba přináší závažné změny nejen pro nemocného, ale také pro celou jeho rodinu. Péče o nemocného zabírá většinu volného času, ale často také komplikuje zaměstnání a jiné činnosti. Je také finančně a psychicky velmi náročná. Je proto nutné včas zachytit situaci, kdy již péči nezvládáte a cítíte, že jste na pokraji svých sil. Není nic špatného na tom předat péči profesionálům. Pokud zatím o nemocného zvládáte pečovat sami, máme pro vás několik tipů. • Zajistěte si pomoc. Zjistěte si možné zdroje pomoci a služby, které jsou ve vašem bydlišti dostupné. Je to nejen ve vašem zájmu, ale i v zájmu člověka, o kterého pečujete. • Informujte se o tom, jak nemocné ošetřovat. Postupy a rady jak ošetřovat nemocné vám pomohou lépe chápat výkyvy chování a změny osobnosti, které často tuto nemoc doprovázejí. • Neodmítejte pomocnou ruku druhých. Pokud budete chtít všechno zvládat sami, rychle se vyčerpáte. Opora rodiny a přátel vám může mnohé ulehčit. • Nezapomínejte na sebe. Ošetřující se často zcela obětují péči o nemocné, zapomínají na sebe a zanedbávají své vlastní potřeby. Nezapomínejte na správnou výživu, pohyb a dostatek odpočinku. • Naplánujte si budoucí kroky Je-li to možné a vhodné, udělejte si společně s nemocným i se členy jeho rodiny představu o tom, jak budete postupovat v budoucnu. Včas si zajistěte pro svého blízkého místo ve specializovaném zařízení, pokud cítíte, že již péči sami nedokážete zvládnout. Máte-li otázky k péči, k nemoci, nebo jiné, můžete nás kontaktovat na adrese poradna@alzheimercentrum.cz.

Alzheimerova nemoc je považována za nemoc, která postihuje pouze staré lidi. Ale není tomu tak vždy. Asi 10 % všech nemocných jsou totiž lidé, kteří onemocněli již ve věku 40 až 50 let. Genetici přišli na to, že u mladších lidí je Alzheimerova nemoc spojena se změnami na třech chromozomech, příčina je tedy genetického charakteru.

Máte zájem o naše služby?

Hledáte poskytovatele kvalitní sociální a zdravotní péče? V naší nabídce naleznete jak komplexní péči založenou na moderních terapeutických postupech, tak ubytování a stravování.

nebo zjistěte více o poskytované péči