Poslání: posláním Pečovatelské služby AC Facility s.r.o. je zabezpečit klientům pomoc a podporu pro setrvání v přirozeném domácím prostředí.

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík


b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podávání jídla a pití 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního a osobního prádla 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovod k lékaři,
 • doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět
   

Součástí nabízených služeb je i základní sociální poradenství.

Klientům lze rovněž poskytnout fakultativní služby, které jsou nad rámec základních činností.

Cíl: hlavním cílem Pečovatelské služby AC Facility s.r.o. je klient spokojený s poskytovanou sociální službou, jenž si zachovává dosavadní způsob svého života.

Dílčí cíle:

1. Prostřednictvím poskytování pečovatelské služby pomoci klientovi udržet si, popřípadě zlepšit svou soběstačnost a samostatnost.

2. Poskytovat pečovatelskou službu v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a vnitřními pravidly AC Facility s.r.o.

Cílová skupina klientů služby

Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo jiného zdravotního postižení a potřebují péči další osoby.

Věková struktura: dospělí 27- 64 let, mladší senioři 65 – 80 let, starší senioři – nad 80 let

Okruh osob, kterým služba není určena

a) osobám, které ohrožují své zdraví či život svůj nebo pracovníků pečovatelské služby (např. z důvodu agresivního chování, vlivem duševního onemocnění, či závislosti na návykových látkách)

b) osobám, jejichž onemocnění vyžaduje taková opatření, které pečovatelská služba není schopná zajistit (např. hospitalizace, pobytové zařízení)

Důvody, pro které musíme zájemce o službu odmítnout: 

 • osoba nespadá do okruhu osob, pro které je služba určena
 • služba nemá dostatečnou kapacitu pro poskytnutí služby
 • zájemce žádá o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje

Zásady Pečovatelské služby AC Facility s.r.o.

Lidská důstojnost: pracovníci při poskytování služby dbají na zachování lidské důstojnosti klientů a dodržování jejich lidských práv.

Individuální přístup: ke každému klientovi pracovníci přistupují jako k jedinečné osobnosti, službu poskytují dle jeho potřeb a přání.

Respekt: pracovníci projevují respekt ve vztahu ke klientům, k sobě navzájem i ke svým nadřízeným.

Soukromí: pracovníci chrání osobní údaje o klientech, soukromí klientů i jejich rodin; dbají na důvěrnost klientova sdělení.

Odbornost/Kvalitní služba: služba je zajištěna kvalifikovaným personálem, který jedná dle přání klientů, zákonů a vnitřních předpisů. Klienti jsou rovněž průběžně dotazováni na spokojenost, náměty a podněty ke zlepšení poskytované služby. 

Časový rozsah služby

Služby jsou poskytovány v nepřetržitém 24 hodinovém provozu 7 dní v týdnu. 

 

Máte zájem o naše služby?

Hledáte poskytovatele kvalitní sociální a zdravotní péče? V naší nabídce naleznete jak komplexní péči založenou na moderních terapeutických postupech, tak ubytování a stravování.

nebo zjistěte více o poskytované péči