Vážení, cílem tohoto dokumentu je Vás seznámit se základními zásadami nakládání s Vašimi osobními údaji, a to v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve společnosti ALZHEIMERCENTRUM pp s.r.o., IČO 27244121, zapsané v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107186, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00 a u právnických osob, jejichž je tato společnost společníkem či zakladatelem a které tak přímo nebo nepřímo ovládá. Především považujeme za nezbytné přijmout a důsledně dodržovat odpovídající opatření směřující k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich zničení nebo ztrátě.

 Přijetí odpovídajících bezpečnostních opatření je zvláště důležité vzhledem k tomu, že v rámci zdravotnické dokumentace jsou zpracovávány krom "běžných" osobních údajů i údaje citlivé ve smyslu § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů.

Zásady nakládání s osobními údaji platí pro všechny společnosti v rámci celé skupiny ALZHEIMERCENTRUM.

Právní základ nakládání s osobními údaji

Při nakládání s osobními údaji se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a o změně některých zákonů (dále také jen „zákon o ochraně osobních údajů“), který taktéž implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpracováním dat ve zdravotnictví a v sociálních službách se zabývá řada zákonů (Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) vyhlášek a mimo jiné i občanský zákoník 89/2012 Sb. v paragrafech 2647 až 2650, kde se upřesňuje, jakým způsobem lze nahlížet do zdravotnické dokumentace. Pro vědecké účely či statistiku je nutno údaje anonymizovat. Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb. v paragrafu 65 vyjmenovává, kdo všechno může mít do zdravotnické dokumentace přístup. Následné paragrafy řeší způsob uchovávání dokumentace a její zpracování.

Dne 25. května 2018 vstupuje v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které bylo volně implementováno do právního řádu České republiky zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů). Tímto nařízením se budeme při nakládání s osobními údaji nadále řídit. V souladu s terminologií tohoto nařízení jsme tzv. správcem.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Účel zpracování Vašich osobních údajů je vždy související s předmětem naší činnosti. Pro zpracování osobních údajů není třeba souhlasu klienta. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

V případech, kde zákon o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento vždy výslovně vyžadujeme, tedy klienti jsou na tuto skutečnost předem upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli. Rozsah zpracovaných údajů odpovídá účelu jejich zpracování tak, aby mohl být adekvátně naplněn.

Osobní údaje vedeme o:

klientech,
zaměstnancích,
obchodních partnerech.
Klienti: pro vedení zdravotnické dokumentace, poskytování sociálních služeb, uzavření a plnění smlouvy s klientem zpracováváme veškeré údaje, které klient sdělil či sdělí právě v souvislosti s těmito účely. Jedná se o:

a) adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení klienta, rodné jméno, rodné číslo, datum a místo narození, státní příslušnost, stav, adresa trvalého či jiného bydliště, kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa;
b) popisné údaje: zdravotní pojišťovna, číslo OP, platnost OP, číslo bankovního účtu, kamerový záznam, fotografie;
c) údaje o jiné osobě: jméno a příjmení, tlf. číslo, email kontaktní osoby;
d) zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje): zdravotní stav, výsledky vyšetření, medikace, krevní skupina, rodinná, osobní a pracovní anamnéza.

Zaměstnanci: pro účely uzavření a plnění smlouvy se zaměstnancem zpracováváme veškeré údaje, které zaměstnanec sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřenou/uzavíranou smlouvou, a které se týkají předmětu plnění smlouvy. Jedná se o:

a) adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení zaměstnance, datum narození, místo narození, stav, rodné jméno, dřívější příjmení, státní příslušnost, stav, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, tlf. číslo, email, počet dětí;
b) popisné údaje: titul, číslo OP, platnost OP, zdravotní pojišťovna, profesní informace, vzdělání, životopis, odborné znalosti a dovednosti, dřívější zaměstnání, mzda, kamerový záznam, GPS lokace u služebních vozidel, fotografie.

Obchodní partneři: pro účely uzavření a plnění smlouvy s obchodním partnerem zpracováváme veškeré údaje, které obchodní partner sdělil či sdělí právě v souvislosti s uzavřenou/uzavíranou smlouvou, a které se týkají předmětu plnění smlouvy. Jedná se o:

a) adresní a identifikační údaje: název firmy, sídlo firmy, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, tlf. číslo, email, reference;
b) popisné údaje: kamerový záznam;
c) údaje o jiné osobě: jméno a příjmení kontaktní osoby, email, tlf. číslo.

Doba a způsob uchování osobních údajů

Pro shromážděné a zpracované osobní údaje máme nastavené archivační a skartační lhůty. Osobní údaje klienta/pacienta uchováváme 10 let od jeho úmrtí nebo od vyřazení klienta/pacienta z péče. Dále se řídíme Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a dalšími relevantními právními normami. Pravidla pro uchovávání a skartaci zdravotnické dokumentace určuje vyhláška č.98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění.

Vyhláška pak již výslovně neuvádí způsoby, jakým způsobem má dojít k fyzické skartaci neboli zničení zdravotnické dokumentace. Pouze upřesňuje, že zničením zdravotnické dokumentace se rozumí znehodnocení takovým způsobem, aby byla znemožněna rekonstrukce a identifikace jejího obsahu. Je tedy už dále na rozhodnutí poskytovatele, jakým způsobem toto provede tak, aby splnil svou odpovědnost za ochranu osobních údajů klientů/pacientů a způsobem provedení vyloučil, aby se skartovaná dokumentace, a zejména její obsah dostaly do nepovolaných rukou. Těmito pokyny se řídí i způsob skartace v ALZHEIMERCENTRUM pp. s.r.o.

Osobní údaje klientů/pacientů/zaměstnanců/obchodních partnerů zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. Za účelem ochrany dat jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy. Ke zpracování osobních údajů klientů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně. Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji.

Další práva a povinnosti

Klient nebo jeho zákonný zástupce, přistupitel, zaměstnanec, obchodní partner má právo žádat bezplatně o informace týkající se zpracování jeho osobních údajů. Obsahem sdělení jsou následující informace: účel zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů, povaha zpracování osobních údajů, příjemci osobních údajů. Tento požadavek může uplatnit osobně nebo písemně na adrese ALZHEIMERCENTRUM pp. s.r.o., Sokolovská 675/9, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, popř. emailem: sekretariat@alzheimercentrum.cz. Požadované informace budou klientovi či zákonnému zástupci klienta poskytnuty bez zbytečného odkladu a v zákonné lhůtě.

Dále má klient/zaměstnanec/obchodní partner následující práva v souvislosti s jeho osobními údaji:

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
právo na opravu svých osobních údajů,
právo na omezení zpracování osobních údajů,
právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,
právo na přenositelnost údajů,
právo na výmaz svých osobních údajů,
právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.
V případě jakýchkoli pochybností či nejasností ohledně správnosti postupu při shromažďování, zpracovávání či uchovávání osobních údajů, má klient právo požadovat vysvětlení či opravu jak po nás, tak případně po dalších subjektech, které se na zpracování podílejí. Taktéž má klient právo podat si stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Kromě účelu, způsobu a rozsahu popsaných v těchto Zásadách nebudeme Vaše osobní údaje jakkoli dále zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat naše právní povinnost. Společnost ALZHEIMERCENTRUM pp s.r.o. respektuje soukromí svých klientů/zaměstnanců/obchodních partnerů. Veškeré shromažďované, zpracovávané a uchovávané údaje se vztahují výlučně k předmětu naší činnosti.

Vysvětlení základních pojmů, které se vztahují k osobním údajům

Osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje patří: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, osobní stav, občanství, adresa bydliště, IP adresa, cookies, telefonní číslo, email, věk, pohlaví, osobní stav, fotka atd.).
Zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje) – rasa či etnický původ, politické názory, náboženství a filozofické přesvědčení, genetické a biometrické údaje, členství v odborech, zdravotní stav, sexuální život a orientace.
Subjekt údajů – konkrétní jedinec.
Správce – subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
Zpracovatel – subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
Třetí strana – subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jenž je oprávněna ke zpracování osobních údajů.
Zpracování – operace nebo soubor operací s osobními údaji prováděných pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů (shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení).
Dozorový úřad – nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem. V ČR je to Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Kontaktní informace

Aktuální znění těchto Zásad naleznete na adrese: ALZHEIMERCENTRUM pp s.r.o., Sokolovská 675/9, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, dále je k dispozici u ředitele v každém ALZHEIMERCENTRUM zařízení nebo na webových stránkách www.alzheimercentrum.cz V případě jakýchkoli dotazů či žádostí o doplňující informace nás kontaktujte na telefonním čísle +420 774 774 074, prostřednictvím emailové adresy sekretariat@alzheimercentrum.cz nebo písemně na výše uvedené adrese. Osoba odpovědná za problematiku osobních údajů ve společnosti je Mgr. Renata Macková (pověřenec pro ochranu osobních údajů), tlf. 774 059 522, email renata.mackova@kplus.m.cz,

Tyto Zásady byly zpracovány a naposledy aktualizovány dne 21. 5. 2018.

Máte zájem o naše služby?

Hledáte poskytovatele kvalitní sociální a zdravotní péče? V naší nabídce naleznete jak komplexní péči založenou na moderních terapeutických postupech, tak ubytování a stravování.

nebo zjistěte více o poskytované péči