Alzheimercentrum Aktualita

Alzheimercentrum Loucký Mlýn obhájilo Vážku

27.05 2020 | Loucký Mlýn

Alzheimercentrum Loucký Mlýn obhájilo Vážku, ocenění kvalitní péče o seniory s onemocněním Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence

Certifikát Vážka® uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro lidi s demencí. Kritéria tohoto ocenění jsou náročná a patří mezi ně úroveň poskytované péče a život klientů, kvalita a kultura stravování a volnočasové aktivity. Jedná se o nejvyšší ocenění, kterého lze v této oblasti dosáhnout.

Vážka® je udělována na základě výsledků auditu na dobu 2 let, poté je nutné auditem projít znovu.

Péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou je náročná a v pokročilém stádiu demence se rodina obvykle neobejde bez kvalifikované pomoci.

Pro příbuzné, kteří již nezvládají péči o blízkého člena rodiny v domácím prostředí, je certifikát Vážka® zárukou, že péče, kterou zařízení poskytuje je prováděna v nevyšších standardech kvality.

Alzheimercentrum v Louckém Mlýně ocenění úspěšně obhájilo. Jak probíhal audit, na co se v jeho průběhu auditoři zaměřují a jak si tohoto hodnocení váží, jsme si povídali s ředitelkou zařízení Bc. Lucií Kučerovou.

Jak pohlížíte na dočasnou platnost certifikátu a na jeho nutnost jej obnovovat minimálně každé 2 roky?  

První certifikát jsme získali již v roce 2011. Letos se nám ho podařilo obhájit již počtvrté v řadě a jsme na to nesmírně pyšní. Na dvouletou periodu jsme tedy zvyklí. Obhájení certifikátu je pro nás vždy nejen důkazem toho, že systém námi poskytované komplexní péče je na vysoké úrovni, ale je také skvělou zpětnou vazbou pro to, co se nám oproti předchozím létům podařilo zlepšit a kde na sobě naopak můžeme ještě více zapracovat. Certifikát je pro nás tedy nejen známkou kvality naší péče, ale i velkou výzvou a motivací. A v tomto ohledu je dvouletá platnost certifikátu skvělá - ke zlepšení máme prostor.

Které oblasti péče získaly v rámci auditu Vážky® nejvyšší bodové hodnocení a co to pro vás znamená?

Tak jako v předchozích letech se nám podařilo dosáhnout maximálního bodového hodnocení v oblasti zdravotní a individuální péče. Obě tyto oblasti byly hodnoceny jako nadprůměrné, což nás opravdu moc těší.  Jako nadprůměrná byla rovněž hodnocena komplexnost naší služby (filozofie, vize, celkové pojetí péče). Velmi kladně byla v této sekci hodnocena vysoká úroveň naší práce s konceptem Bazální stimulace, jehož jsme certifikovaným pracovištěm a v němž se nám v loňském roce podařilo získat speciální ocenění za mimořádnou práci v oblasti Bazální stimulace.  Velmi kladně bylo klasifikováno i prostředí zařízení, tzv. “první dojem“.

Máme radost, že se nám oproti předloňskému roku podařilo posunout se o kus dál v oblasti vzdělávání. V roce 2017 jsme získali 85 %, v letošním roce jsme na 100 %.

Kde vnímali auditoři prostor ke zlepšení a jak se této příležitosti chopíte?

Současná dispozice budovy Louckého Mlýna nás doposud limitovala v hodnocené sekci „architektonické řešení a vybavení zařízení“. V této oblasti se začneme posouvat dál již v letošním roce, neboť zařízení započne dlouho očekávanou rozsáhlou rekonstrukci.  Součástí této rekonstrukce bude mimo jiné vybudování nové velké centrální koupelny a prostornějšího výtahu. Rekonstrukce výrazně zvýší kvalitu naší služby a nabídne nám i našim klientům více místa a nových prostor pro soukromí i společná setkávání, což považuji za velmi důležité. V nadcházející dvou letech máme před sebou tedy opravdu velký kus práce, ale jdeme jim vstříc s velkým odhodláním, pozitivní energií a úsměvem na rtech. Na výsledek se všichni moc těšíme😊

Komu je péče v Alzheimercentru poskytována?

Poskytujeme zde péči osobám s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Ačkoli na Alzheimerovu chorobu doposud neexistuje účinný lék, její průběh lze však léčbou v některých případech alespoň zpomalit. Alzheimerova choroba narušuje postupně části mozku a způsobuje pokles kognitivních funkcí (myšlení, paměť, úsudek, orientaci). Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého klienta liší a nemocný má narůstající problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončováním myšlenek a je dezorientovaný. Proto zde máme odborně proškolený personál, který je nápomocen se vším, co již náš klient nezvládne bez pomoci. Velký důraz je dáván na aktivizační činnosti, které se opírají o individuální plán péče daného klienta. Bylo zjištěno, že Alzheimerova choroba sice narušuje paměť, ale na druhé straně může rozvíjet kreativitu. Osoby mnohdy začnou rozvíjet nějakou uměleckou činnost, kterou dříve nedělali. Nabízíme proto množství terapeutických činností jako je muzikoterapie, arteterapie, pohybové aktivity, ale i reminiscenční terapii, která se opírá o vzpomínky klienta.  Snažíme se o to, aby si schopnosti, které ještě klienti mají, dokázali udržet co nejdéle to bude možné.

 

Vámi praktikovaný koncept péče o klienty prezentujete jako unikátní. V čem je tedy jedinečný a jiný v porovnání s dalšími podobnými zařízeními?

Společnost Alzheimercentrum postavila péči na unikátním konceptu, který je jednotný pro všechna naše zařízení. Naše centrum poskytuje propojení zdravotních a sociálních služeb na nejvyšší možné úrovni, a to 24 hodin denně, po 7 dnů v týdnu, tedy nepřetržitě. Našim klientům vytváříme nový domov, kdy každodenní život prožíváme společně. Denní program je nastaven pro každého klienta individuálně a vychází z biografie klienta a jeho životního příběhu. Odborný personál, který je v denním kontaktu s klienty, využívá prvky terapií, které jsou vždy danému klientovi přínosné.

Přiblížíte nám více zmiňovanou bazální stimulaci?

Bazální stimulace je o tom, připomínat klientům život, který žili před nemocí, o lásce a blízkém vztahu, o příjemných okamžicích. Je to jakási spojnice mezi dřívějším a nynějším, respektive budoucím životem. Při uplatňování zásad bazální stimulace připomínáme klientům milé doteky, zvuky, vůně, události. V zahraničí se jedná o koncept poměrně běžný a je součástí ošetřovatelské péče, u nás zatím tato metoda běžná není a my jsme hrdí na to, že ji našim klientům umíme nabídnout. Bazální stimulace dosahuje výborných výsledků u klientů, kteří jsou v těžkém stádiu demence, nekomunikují a zdánlivě nereagují. U starých a dlouhodobě nemocných osob byl koncept bazální stimulace před mnoha lety zaveden poprvé v Alzheimercentru Prácheň, které je také akreditovaným pracovištěm v tomto oboru a bylo prvním zařízením v ČR, které stimulaci začalo využívat.

Která další zařízení sítě Alzheimercentra se mohou certifikátem Vážka pochlubit?

V naší síti mají Vážku tři zařízení: Jihlava a Zlosyň a Loucký Mlýn.